Jūsų krepšelis tuščias!
Menu

Arnui But­ke­vi­čiui - FIBA Čem­pio­nų lygos MVP titu­las (video)

kkneptunas.lt (Mato Baranausko) nuotr. kkneptunas.lt (Mato Baranausko) nuotr.

Klai­pė­dos „Nep­tū­no“ krep­ši­nin­kui Arnui But­ke­vi­čiui - tarp­tau­ti­nis pri­pa­ži­ni­mas. Jis išrink­tas nau­din­giau­siu FIBA Čem­pio­nų lygos tur­ny­ro savai­tės krep­ši­nin­ku.

„Nep­tū­ną“ į penk­tą­ją šio tur­ny­ro per­ga­lę prieš Salo­ni­kų PAOK (82:69) eki­pą vedęs Arnas But­ke­vi­čius pir­mą kar­tą karje­ro­je surin­ko tri­gu­bą dub­lį - pel­nė 19 taš­kų, atko­vo­jo 13 ir atli­ko 10 rezul­ta­ty­vių per­da­vi­mų.

Be to, jis dar per­ėmė 3 kamuo­lius, blo­ka­vo 2 meti­mus ir surin­ko net 42 nau­din­gu­mo balus.

„Koman­do­je jau­čiuo­si gerai, fizi­nė būk­lė taip pat gera. Tre­ne­ris pasi­ti­ki mani­mi, aš pasi­ti­kiu savi­mi ir tai atsi­spin­di žai­di­me. Kaž­ko­kių ste­buk­lin­gų prie­žas­čių ieš­ko­ti nerei­kia - tai koman­dos ir tre­ne­rio nuo­pel­nas“, - po rung­ty­nių sakė nep­tū­nie­tis.

mvppp

Pri­minsi­me, kad geriau­sią spor­ti­nę for­mą karje­ro­je demonst­ruo­jan­tis A. But­ke­vi­čius tapo nau­din­giau­siu „Betsafe-LKL“ spa­lio mėne­sio krep­ši­nin­ku.

Klai­pė­dos „Nep­tū­no“ puo­lė­jas nau­din­gu­mu visa gal­va pra­no­ko kitus lygos žai­dė­jus.

Jis tei­gia, kad ste­buk­lų ieš­ko­ti nerei­kia.

„Gerai jau­čiuo­si koman­do­je, ir tai tre­ne­rio nuo­pel­nas. Pri­si­de­da ir jo pro­pa­guo­ja­mas žai­di­mo sti­lius. Be to, įdė­jau papil­do­mo kryp­tin­go dar­bo - tai daug smul­kių daly­kų, kas lemia geres­nį žai­di­mą“, - akcen­ta­vo nep­tū­nie­tis.

arna42naud

Medija

Aukštyn

Ištikimiausi mūsų rėmėjai